merkel_hollande_dirupo

De volksvergadering van http://www.constituante.be van 25 maart 2012 heeft duidelijke stelling genomen voor een volksraadpleging tegen het komende Soberheidsverdrag en haar steun uitgesproken voor de klachten tegen Dexia die nu lopende zijn.

De denktank van Constituante.be biedt een serie conferenties aan over volgende thema’s. Volg op de “evenementen” van deze facebookpagina waar ze doorgaan. Of neem contact als U een of meerdere conferenties wil organiseren.

1) Enkele ideeën om uit de crisis te raken.

Deze conferentie vertrekt van een geheel van negatieve vaststellingen: toename van ongelijkheid, een heel betrekkelijke vrijheid van meningsuiting van de media, het aanpraten van een schuldgevoel aan het volk door bestuurders en markten, leugens en fouten van de economisten …. Ze heeft tot doel enkele oplossingen op het voorplan te brengen die de situatie zouden kunnen verbeteren zoals een eerlijkere fiscaliteit, een splitsing van de bankactiviteiten, een Europees budget.

Enkele ideeën om ons uit de crisis te halen

A few ideas to get out of this crisis

– Quelques idées pour nous sortir de cette crise

2) Protectionisme, een verborgen debat

Vandaag blijft de vrijhandel het favoriete dogma van onze economische en politieke leiders. Een gedetailleerde analyse van zijn mechanismen en geschiedenis toont aan dat een ongebreidelde vrijhandel naar een catastrofe leidt en dat de theoretische grondbeginselen waarop hij berust stoffig, beperkend en zelfs vals zijn.

Protectionnisme FR Powerpoint

Protectionnisme FR pdf

Protectionnisme NL Powerpoint

Protectionnisme NL pdf

3) Commerciële banken, centrale banken. Geld en krediet

Met deze voorstelling willen we poging doen om de bankmechanismen, de monetaire creatie, het multiplicator-effect van het krediet en de rol van zowel de commerciële als de centrale banken, uit te leggen.

We willen een overzicht geven van de verkeerde pogingen door de regelgevende instanties om deze sector te beheersen en van de afwezigheid van politieke beslissingen om hem gezond te maken.

De moeilijkheden ten gevolge van de financiële crisis van 2007 – 2008 zijn helemaal niet overwonnen geweest door de banken, het ergste moeten ze ongetwijfeld nog krijgen.

– Powerpoint FR: Banques commerciales, banques centrales

– PDF NL: Commerciële banken, centrale banken PDF

– Powerpoint NL: Commerciële banken, centrale banken PPT

4) Publieke schuldenlast en bezuinigingen

De actuele zwakheid van de economie is te wijten aan heel wat factoren maar de voornaamste bron ervan zijn de besparingsprogramma’s, het werk van onze politici.

Men kan natuurlijk terecht aanvoeren dat ze geleid worden door de grote banken die erop uit zijn enkel te lenen als ze zeker zijn hun fondsen terug te krijgen  en die de regeringen dwingen plannen van begrotingsdiscipline op te leggen om er zich van te verzekeren, -geloven ze-, dat de staten er sterker uit komen.

Deze besparingsplannen hebben in feite het wezenlijke van de bevolkingen, de Duitse inbegrepen, verzwakt.

Deze verzwakking van de koopkracht van de gemiddelde Duitse burger heeft er hem “vanzelfsprekend” toe gebracht zich zeer behoedzaam op te stellen tegenover het risico waaraan de Duitse staat zich heeft blootgesteld  door de mediterrane staten te hulp te komen en heeft de Duitse kanselier ertoe gedreven te surfen op deze populaire stroming en zich zeer voorzichtig te tonen over de voorwaarden van lening toegestaan aan deze landen. (De beruchte randvoorwaarde: we helpen jullie enkel als jullie in  ruil bezuinigingsmaatregelen nemen.)

Het is deze voorzichtigheid die massaal door het volk gesteund is geweest en die haar haar herverkiezing heeft bezorgd.

En zo keren we terug naar een vorm van nationalisme van de ergste soort.

De banken brengen, door hun onvoorzichtige acties, de staten in gevaar. Deze staten beslissen hun banken te redden, laten het geld rollen en steken zich zo gegarandeerd in de schulden. De markten, -in feite diezelfde banken – , dreigen hen geen leningen meer toe te staan alhoewel ze zelf geprofiteerd hebben van leningen en garanties van de staat, dat wil zeggen, de belastingbetalers. De volkeren, of, in elk geval het volk dat deel uitmaakt van de eerste Europese mogendheid , dat reeds de kost van de reïntegratie van het oostelijk deel van het land heeft ondergaan en van de sterke aderlatingen onder Schroeder, spartelt tegen en verzet zich tegen elke vorm van solidariteit. De staat recupereert deze misnoegdheid  en wordt, om de verkiezingen te winnen, vrekkig tegenover zijn Europese partners.

Daar waar de crisis oorspronkelijk te wijten was aan de ondernemingen (de banken) kunnen we nu de verantwoordelijkheid voor de verlenging door één volk laten dragen.

En zo gaan we van de klassenstrijd naar het nationale isolationisme. Goed gespeeld van onze bestuurders!

– Powerpoint:

FR: Endettement public et austérité

NL: Publieke schulden en soberheid

5) Fiscaliteit en fiscale paradijzen

Een andere reden voor de crisis is dat, ruim voordat de publieke reddingsuitgaven stegen, onze regeringen belangrijke fiscale geschenken hebben gegeven zowel aan de meest gefortuneerde enkelingen als aan multinationals. Onze politici hebben welbewust een openbaar deficit veroorzaakt-, en dit sinds decennia-, met de bedoeling een markt te maken van de brede, diepe en vaststaande openbare schuld waar het geld, gefabriceerd ‘uit het niets’ door de welgestelden opnieuw kan geïnvesteerd worden in alle veiligheid.

Tot wanneer? Het meest zichtbare fenomeen van dit verstoord evenwicht is de aangroei van bezittingen ondergebracht in fiscale paradijzen de laatste tien jaar. De OESO belooft ons een zoveelste keer dat ze hieraan een halt zal toeroepen. Het Franse nationale parlement en het Europese parlement hebben bekomen dat de banken informatie verstrekken over hun activiteiten in deze erg gunstige gebieden Mag men dit geloven?

6) Een nieuw Europees economisch model; is dat mogelijk?

Bankunie, fiscale unie, begrotingsunie.

Is er een mogelijkheid om uit deze stagnatie te raken? Is het mogelijk meer democratie in te voeren als één land de nationale parlementen van al de andere gemuilkorfd heeft? Men belooft ons als oplossingen de bankunie, de fiscale unie. Maar zijn dit geen hersenschimmen; woorden gedistilleerd om een volk rustig te houden dat er hoe dan ook toch niet meer in gelooft.

ppt fr: 140130 Un nouveau modèle européen est il possible

ppt nl: 140130 Een nieuw Europees model, is dat mogelijk

 

7) De verschillende scholen van economische gedachten. Keynes vs de klassiekers

Nadat we vastgesteld hebben wat slecht gaat moeten we oplossingen zoeken. De geschiedenis van de economische gedachte hernemen is daarvoor een goed vertrekpunt. Moeten we Marx, Keynes, Schumpeter of Bakounin rehabiliteren? Of een beetje van alles wat ze ons nagelaten hebben?

8) Een vraaggerichte politiek vs een politiek van aanbod

De politici van alle strekkingen, van rechts zowel als van links, willen ons doen geloven dat het heil in de competitiviteit ligt. Competitiviteit die ze in de te enge zin van ‘loonmatiging’ verstaan.

Dat is net het tegenovergestelde van wat men vandaag moet aanmoedigen. Deze conferentie wil uitleggen waarom en vooral hoe.

Deze conferenties worden gegeven door François Licoppe, lid van Constituante. Je kan zijn artikels op zijn blog kan vinden.

http://thedismalscience.over-blog.com

Advertisements